e-Hälsa | Vinster i välfärden - de stora vinsterna med IT-investering och IT-konsulter för vård och omsorg

Tyvärr har uttrycket "Vinster i välfärden" blivit kidnappat till att enbart innebära resultathemtagning hos riskkapitalister. Om man som jag är en konsult som många år fokuserat på att skapa ekonomiskt och kvalitativt värde vid verksamhetsinvesteringar är det ett uttryck som gärna tål mer diskussion. Investerar en vårdgivare i verksamhet, organisation, verksamhetsutveckling eller e-Hälsa-lösningar, så är det ytterst intressant att diskutera vilka vinster som då kan uppstå, jämfört med de som faktiskt uppstår. De flesta IT-investeringar som är gjorda, likaså de e-Hälsa-investeringar som nu görs, kan inte leverera nyckeltal som berättar hur effektiv verksamheten är. Vid investeringsögonblicket för en IT-lösning för e-Hälsa saknas systemkrav så att systemet skall kunna leverera siffor på varken hur människor beter sig, ej heller finansiella nyckeltal som berättar om investeringen i sig själv har varit lönsam.

Med utgångspunkt från RBC-metodens inventering av samtliga verksamhetsnyttor (och samtliga kostnader) eftersöks fokuserat fem dimensioner; ökade ekonomiska intäkter, patientnytta, minskade kostnader, bättre kvalitet, och om man motsvarara nya regelverk. Dessa dimensioner ger ett starkt underlag för beslut om investeringar och prioriteringar, men ännu viktigare är nog att man som vårdgivare och myndighet kan göra efterkalkyler och se till att man får ut allt som går från redan gjorda investeringar.

Bilden till höger visar hur fel det kan bli om man inte går in med öppna ögon i ett investeringsprojekt. Gör man en uppföljning på en tidigare gjord investering hittar man sannolikt att bara vissa av dessa områden har givit effekter (gråa fält). 

Med små medel kan man bedöma läget på tidigare investeringarna hitta ej ännu uppfylld potential och faktiskt plocka "lågt hängande frukt" på detta sätt, och man kan kraftigt öka effekten från investeringen.

Strategi för investering i nationell eHälsa för landsting måste vara att man aktivt söker efter denna kombinerade nytta, och all nytta.

Vårdgivaren eller kommunen skall kunna tjäna pengar både kortsiktigt och långsiktigt, samtidigt som utvecklingen för e-Hälsa kan accelerera. 

Börja ställa krav på system och lösningar för nationell e-Hälsa att leverera nyckeltal

Se till att er personal, era upphandlingskonsulter och IT-konsulter för e-Hälsa varje gång det investeras i informationsteknologi även skapar rutiner och automatisk fångst av nyckeltal hur människor beter sig - anställda, patienter, medborgare, de hos leverantörer och kommuner, osv.

Sakta men säkert kommer möjligheterna för att förstå drivkrafter och resultat att förbättras. När man idag gör business case och nyttoanalyser är det skillnaden mellan nuläget och ett tänkt förbättrat börläge som man vill veta. Idag är tyvärr ofta för mycket gissande eftersom om man inte har siffror på hur det är idag, är det svårt att räkna ut skillnaden. Det är som att försöka subrahera med bara ett tal och ett minustecken: [Börläge] minus [Vet inte] = Resultatet

Erfarenheter från case hos myndigheter

Styrmodellerna från stat och landsting är ofta ett hinder för långsiktiga investeringar, men det kan man ju sällan påverka så det gäller främst att ha bra underlag och beslutsunderlag och agera professionellt utifrån givna förutsättningar. Det man faktiskt kan göra är att se till att ha en effektiv affärsmodell själv, t.ex.:

  • Alla enheter inom myndigheten investerar koordinerat i gemensamma system istället för var för sig
  • Man har en modell så man kan dela på kostnader för "andelar" i gemensamma system
  • Har en modell för att hantera cash flow för investeringar som ger långsiktiga fördelar. Kräver en intern strategi för hur man gör, men dellösningar kan delvis också vara just alternativa drift- och ägandeformer som innebär andra betalningsformer
  • Har en informationsstrategi med delad data och information mellan IT-systemen, så information är tillgängligt för andra system, avdelningar, och myndigheter
  • Ha en investeringsprocess som inkluderar de fördelar som RBC-metoden rekommendares starkt, eftersom oftast dagens process och verktyg inte ger tillräckligt säkert eller bra beslutsunderlag.
  • Sist men inte minst: se till att IT-system levererar nyckeltal så att man kan mäta processer och människors beteende, och i framtiden få underlag för styrning mot mer effektiv vård och omsorg 

EHälsa - strategi e-Hälsa | Stora vinster med IT-investering inom vård och omsorg